چهارشنبه 1 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

مشاوره و مقاله
گروه كشاورزي و منابع طبيعي
گروه كشاورزي و منابع طبيعي
4-a-10-p-1.pdf
باز کردن منو
حشره شناسی کشاورزی دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-11-p-1.pdf
هواشناسی کشاورزی دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه تهران 1382/11/14 قدیمی
4-a-12-p-1.pdf
علوم  علفهای هرز دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 108 1383/12/18 قدیمی
4-a-13-p-1.pdf
بیوتکنولوژی کشاورزی - گیاهی دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه فردوسي مشهد 1382/01/01 قدیمی
4-a-13-p-2.pdf
کشاورزی هسته ای 8گرایش دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 693 1387/04/29 قدیمی
4-a-14-p-1.pdf
علوم باغبانی با 4 گرایش دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-14-p-2.pdf
علوم باغبانی در 6 گرایش دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه تهران 1383/06/31 قدیمی
4-a-1-p-1.pdf
علوم و صنایع غذایی با گرایشهای: 1-تکنولوژی مواد غذایی 2-شیمی مواد غذایی 3-میکروبیولوژی مواد غذایی 4-مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-2-p-1.pdf
اصلاح نژاد دام دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه تهران 1381/02/29 قدیمی
4-a-2-p-2.pdf
تغذیه دام دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-2-p-3.pdf
دامپروری دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 94 1370/06/30 منسوخ شده
4-a-2-p-4.pdf
فیزیولوژی دام دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه تهران 1382/11/28 قدیمی
4-a-3-p-1.pdf
زراعت دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-3-p-2.pdf
اصلاح نباتات دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-4-p-1.pdf
مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 منسوخ شده
4-a-4-p-2.pdf
مکانیزاسیون کشاورزی دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-5-p-1.pdf
آبیاری و زهکشی دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-5-p-2.pdf
سازه های آبی دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-5-p-3.pdf
مهندسی منابع آب دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-6-p-1.pdf
باز کردن منو
اقتصاد کشاورزی در 4 گرایش(مدیریت مزرعه-اقتصاد منابع طبیعی-سیاست و توسعه کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی) دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 منسوخ شده
4-a-7-p-1.pdf
بیماری شناسی گیاهی دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-7-p-2.pdf
بیماری شناسی گیاهی گرایش کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 719 1388/02/26 قدیمی
4-a-8-p-1.pdf
علوم خاک دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-9-p-1.pdf
ترویج و آموزش کشاورزی دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-9-p-2.pdf
توسعه کشاورزی دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-9-p-3.pdf
آموزش کشاورزی دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه تهران 1384/04/07 قدیمی
4-a-9-p-4.pdf
ترویج کشاورزی دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه نهران 1384/04/07 قدیمی
4-b-1-p-1.pdf
جنگلداری دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 294 1373/12/17 منسوخ شده
4-b-1-p-2.pdf
باز کردن منو
علوم جنگل با 4 گرایش(1-جنگلداری2-جنگل شناسی و اکولوژی جنگل3-مهندسی جنگل4-مسائل اقتصادی-اجتماعی جنگل) دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-1-p-3.pdf
مهندسی منابع طبیعی - بو م شناسی زراعی (اگرو اکولوژی) دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 731 1388/06/07 قدیمی
4-b-2-p-1.pdf
علوم  و صنایع چوب دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 294 1373/12/07 منسوخ شده
4-b-2-p-10.pdf
حفاظت و اصلاح چوب دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-2-p-2.pdf
صنایع خمیر و کاغذ دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-2-p-3.pdf
طراحی و مهندسی چوب دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-2-p-4.pdf
فرآورده های چند سازه  چوب دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-2-p-6.pdf
بیولوژی و آناتومی چوب دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-2-p-7.pdf
مدیریت صنایع چوب و کاغذ دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-3-p-1.pdf
شیلات دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 284 1373/07/17 قدیمی
4-b-3-p-2.pdf
تکثیر و پرورش آبزیان دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-4-p-1.pdf
علوم مرتع دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-4-p-2.pdf
علوم و مهندسی آبخیزداری دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-5-p-1.pdf
محیط زیست با 3 گرایش(تنوع زیستی-آمایش سرزمین-آلودگی محیط زیست) دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-5-p-2.pdf
بیابانزدایی دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه تهران 1385/06/21 قدیمی
بوم شناسی آبزیان.pdf
بوم شناسی آبزیان دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 858 1393/11/18 مصوب جدید
دكتري تخصصي phdعلوم طيور.pdf
علوم طیور دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 800 1391/04/04 مصوب جدید
دكتري تخصصي -مهندسي اقتصاد كشاورزي 4گرايش.pdf
مهندسی اقتصاد کشاورزی دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 837 1392/04/23 بازنگری شده
دکتری تخصصی مهندسی مکانیک بیوسیستم با 3گرایش.pdf
باز کردن منو
 مهندسی مکانیک بیوسیستم دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 826 1392/01/18 بازنگری شده
علوم و تکنولوژی بذر.pdf
علوم و تکنولوژی بذر دکتری تخصصیphd گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 858 1393/11/18 مصوب جدید
4-a-1-d-1.pdf
تکنولوژی مواد غذایی کاردانی نا پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 221 1370/05/01 قدیمی
4-a-2-d-1.pdf
باز کردن منو
تکنولوژی تولیدات دامی کاردانی نا پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 223 1370/06/31 قدیمی
4-a-3-d-1.pdf
باز کردن منو
تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی نا پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 221 1370/05/01 قدیمی
4-a-4-d-1.pdf
باز کردن منو
تکنولوژی ماشینهای کشاورزی کاردانی نا پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 221 1370/05/01 قدیمی
4-a-5-d-1.pdf
باز کردن منو
تکنولوژی آبیاری کاردانی نا پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 223 1370/06/30 قدیمی
4-b-1-d-1.pdf
باز کردن منو
تکنولوژی جنگلداری کاردانی نا پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 246 1371/07/03 قدیمی
4-b-2-d-1.pdf
باز کردن منو
تکنولوژی چوب کاردانی نا پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 246 1371/08/03 قدیمی
4-b-3-d-1.pdf
باز کردن منو
تکنولوژی شیلات کاردانی نا پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 246 1371/08/03 قدیمی
4-b-4-d-1.pdf
تکنولوژی مرتع و آبخیزداری کاردانی نا پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 246 1371/08/03 قدیمی
4-b-5-d-1.pdf
تکنولوژی محیط زیست کاردانی نا پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 246 1371/08/03 قدیمی
1-19-m-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی کشاورزی -کشاورزی اکولوژیک کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه شهید بهشتی606 1385/09/11 قدیمی
4-a-10-m-1.pdf
مهندسی کشاورز ی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-11-m-1.pdf
مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 189 1368/12/20 قدیمی
4-a-12-m-1.pdf
مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 328 1375/08/13 قدیمی
4-a-13-m-1.pdf
مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 271 1372/10/26 قدیمی
4-a-14-m-1.pdf
مهندسی کشاورزی - مهندسی فضای سبز - گرایش گیاهان زینتی در منظر کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 271 1372/10/26 قدیمی
4-a-14-m-2.pdf
مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی با 6 گرایش: 1-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه2-فیزیولوژی و اصلاح سبزیها 3-فیزیولوژی و اصلاح گل وگیاه زینتی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 92 1383/06/31 قدیمی
4-a-14-m-3.pdf
مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-1-m-2.pdf
مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 منسوخ شده
4-a-2-m-1.pdf
مهندسی کشاورزی -علوم دامی  با گرایشهای :1-اصلاح نژاد دام2 - تغذیه دام 3- فیزیولوژی 4-مدیریت دامپروری کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-2-m-2.pdf
مهندسی کشاورزی - پرورش و مدیریت تولید طیور کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 1379/10/26 قدیمی
4-a-2-m-3.pdf
مهندسی کشاورزی -علوم دامی با 5 گرایش: 1-فیزیولوژی دام 2-تغذیه نشخوار کنندگان 3-تغذیه طیور 4-اصلاح نژاد دام 5- پرورش زنبور عسل کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 748 1388/11/17 قدیمی
4-a-3-m-1.pdf
مهندسی کشاورزی - زراعت کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-3-m-2.pdf
مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-3-m-4.pdf
مهندسی تولیدات گیاهی با 2 گرایش(اصلاح گیاهان باغبانی-تولید محصولات باغبانی) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 93 1383/07/07 قدیمی
4-a-3-m-5.pdf
مهندسی کشاورزی - علوم  و تکنولوژی بذر کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 1381/12/13 قدیمی
4-a-4-m-1.pdf
مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 منسوخ شده
4-a-4-m-1-1.pdf
مهندسی مکانیک بیوسیستم:1-طراحی و ساخت 2-انرژی های تجدید پذیر 3-فناوری پس از برداشت کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 823 1391/12/06 بازنگری شده
4-a-4-m-2.pdf
مهندسی کشا ورزی - مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 منسوخ شده
4-a-5-m-1.pdf
مهندسی کشاورزی - سازه های آبی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-5-m-2.pdf
مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-5-m-3.pdf
مهندسی کشاورزی - آبیاری  و زهکشی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-6-m-1.pdf
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 منسوخ شده
4-a-6-m-2.pdf
مهندسی کشاورزی -مدیریت کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 331 1375/09/25 قدیمی
4-a-6-m-4.pdf
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه فردوسی منسوخ شده
4-a-6-m-5.pdf
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی در دوگرایش: 1-تولید و بازار یابی 2-سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 748 1388/11/17 منسوخ شده
4-a-7-m-1.pdf
مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-7-m-2.pdf
مهندسی کشاورزی ریز کرم شناسی (نماتدشناسی) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 756 1389/02/11 قدیمی
4-a-8-m-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی کشاورزی - علوم خاک در 4 گرایش(شیمی و حاصلخیزی خاک-فیزیک و حفاظت خاک-بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک-پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاک) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-9-m-1.pdf
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-9-m-2.pdf
مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-9-m-3.pdf
مهندسی کشاورزی - آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 104 1383/10/29 قدیمی
4-a-9-m-4.pdf
مهندسی کشاورزی - ترویج کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 104 1383/10/29 قدیمی
4-b-1-m-1.pdf
مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-1-m-2.pdf
مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگل کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-1-m-3.pdf
مهندسی منابع طبیعی -  جنگل شناسی و اکولوژی جنگل کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-1-m-4.pdf
مهندسی منابع طبیعی- مسائل اقتصادی - اجتماعی جنگل کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-1-m-5.pdf
مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری گرایش بیشه زراعی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 707 1387/11/12 قدیمی
4-b-1-m-6.pdf
مهندسی منابع طبیعی - آسیب شناسی جنگل کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه گرگان756 1389/02/11 قدیمی
4-b-2-m-1.pdf
مهندسی منابع طبیعی - بیولوژی و آناتومی چوب کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-2-m-2.pdf
مهندسی منابع طبیعی - حفاظت و اصلاح چوب کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-2-m-3.pdf
مهندسی منابع طبیعی - فرآورده های چند سازه چوب کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-2-m-4.pdf
مهندسی منابع طبیعی - طراحی و مهندسی چوب کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-2-m-5.pdf
مهندسی منابع طبیعی - صنایع خمیر و کاغذ کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-2-m-6.pdf
چوب شناسی و صنایع چوب کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 115 1366/12/08 قدیمی
4-b-2-m-7.pdf
مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 106 1383/11/27 قدیمی
4-b-3-m-1.pdf
شیلات کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 135 1367/07/02 منسوخ شده
4-b-3-m-3.pdf
مهندسی منا بع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیلاتی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-3-m-4.pdf
مهندسی منابع طبیعی- تکثیروپرورش آبزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-3-m-5.pdf
مهندسی منابع طبیعی - فرآوری محصولات شیلاتی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-3-m-6.pdf
مهندسی منابع طبیعی - صید و بهره برداری آبزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي  دانشگاه گرگان756 1389/02/11 قدیمی
4-b-4-m-1.pdf
مهندسی منابع طبیعی -  آبخیزداری کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-4-m-2.pdf
مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-5-m-1.pdf
مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-5-m-2.pdf
مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-5-m-3.pdf
مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست در 3 گرایش(زیستگاه ها و تنوع زیستی-آلودگی محیط زیست-ارزیابی و آمایش سرزمین) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-5-m-5.pdf
مهندسی منابع طبیعی - همزیستی با بیابان با 3 گرایش: 1- تولیدات گیاهی و دامی 2-محیط زیست و منابع طبیعی 3-تو سعه  و عمران مناطق بیابانی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 692 1387/07/06 قدیمی
اکوهیدرولوژی.pdf
اکوهیدرولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 858 1393/11/18 مصوب جدید
علوم ومهندسی صنایع غذایی.pdf
علوم ومهندسی صنایع غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 840 1392/05/27 بازنگری شده
كارشناسي ارشد -علوم طيور 2گرايش  فيزيولوژي طيور-تغذيه طيور.pdf
باز کردن منو
علوم طیور 2گرایش  فیزیولوژی طیور- تغذیه طیور کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 800 1391/04/04 مصوب جدید
كارشناسي ارشد مهندسي اقتصاد كشاورزي -4گرايش.pdf
باز کردن منو
مهندسی اقتصاد کشاورزی -4گرایش کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 837 1392/04/23 بازنگری شده
مهندسی کشاورزی توسعه کشاورزی.pdf
باز کردن منو
مهندسی کشاورزی توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 756 1389/02/11 قدیمی
کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز.pdf
باز کردن منو
مهندسی فضای سبز کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 847 1392/08/05 مصوب جدید
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزیسیون کشاورزی 3گرایش.pdf
باز کردن منو
مهندسی مکانیزیسیون کشاورزی 3گرایش کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 840 1392/05/27 بازنگری شده
4-a-14-b-1.pdf
باز کردن منو
مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-14-b-2.pdf
مهندسی کشاورزی - مهندسی فضای سبز کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 261 1382/04/27 قدیمی
4-a-14-b-3.pdf
مهندسی تولیدات گیاهی - گیاهان دارویی و معطر کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي  دانشگاه بین المللی امام خمینی756 1389/02/11 قدیمی
4-a-1-b-1.pdf
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1389/02/29 منسوخ شده
4-a-1-b-2.pdf
مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 منسوخ شده
4-a-2-b-1.pdf
مهندسی کشاورزی - علوم دامی با گرایشهای :1-دام - 2-طیور کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-3-b-1.pdf
مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات  با 2 گرایشای :1-زراعت - 2-اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-4-b-1.pdf
مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 منسوخ شده
4-a-4-b-2.pdf
مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 منسوخ شده
4-a-5-b-1.pdf
مهندسی کشاورزی - آب کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 منسوخ شده
4-a-5-b-2.pdf
مهندسی کشاورزی - آب با گرایشهای:1-سازه های آبی 2-آبیاری زهکشی 3-منابع آب کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 52 1365/04/21 منسوخ شده
4-a-5-b-3.pdf
علوم و مهندسی آب کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 820 1391/11/08 بازنگری شده
4-a-6-b-1.pdf
مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 منسوخ شده
4-a-7-b-1.pdf
مهندسی کشاورزی -گیاهپزشکی کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-a-8-b-1.pdf
مهندسی کشاورزی - علو م  خاک کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 منسوخ شده
4-a-9-b-1.pdf
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه تهران 1383/06/17 منسوخ شده
4-a-9-b-2.pdf
مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی   با 6 گرایش :1-علوم دامی 2- گیاه پزشکی 3- ماشینهای کشاورزی 4- باغبانی 5- زراعت 6- خاک کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 665 1386/10/22 قدیمی
4-b-1-b-1.pdf
مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری با 9 گرایش کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-2-b-1.pdf
مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ در 5 گرایش (حفاظت و اصلاح چوب،طراحی سازهای چوبی ،صنایع مبلمان،صنایع خمیر وکاغذ،صنایع فآوردهای مرکب چوب ) کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-2-b-2.pdf
مهندسی منابع طبیعی - علو م و صنایع چوب و کاغذ با 3 گرایش (صنایع چوب ،خمیر وکاغذ،بیولوژی وحفاظت چوب) کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 52 1365/04/21 منسوخ شده
4-b-3-b-1.pdf
مهندسی منابع طبیعی - شیلات کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-4-b-1.pdf
مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-5-b-1.pdf
مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
4-b-5-b-2.pdf
مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 414 1381/02/29 قدیمی
زراعت و اصلاح نباتات.pdf
زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 52 1365/04/21 منسوخ شده
كارشناسي مهندسي صنايع غذايي-بازنگري شده.pdf
علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 831 1392/02/29 بازنگری شده
كارشناسي مهندسي كشاورزي -اقتصاد كشاورزي.pdf
مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 833 1392/03/19 بازنگری شده
كارشناسي -مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي.pdf
مهندسی ماشین های صنایع غذایی کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 811 1391/08/28 مصوب جدید
كارشناسي مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي-بازنگري شده.pdf
باز کردن منو
 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 833 1392/03/19 بازنگری شده
كارشناسي مهندسي مكانيك بيوسيستم -بازنگري شده.pdf
باز کردن منو
مهندسی مکانیک بیوسیستم کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 823 1391/12/06 بازنگری شده
كارشناسي-مهندسي صنايع مبلمان.pdf
مهندسی صنایع مبلمان کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 823 1391/12/06 مصوب جدید
مهندسي كشاورزي زيست فناوري كشاورزي(بيوتكنولوژي كشاورزي).pdf
مهندسی کشاورزی -زیست فناوری کشاورزی(بیوتکنولوژی کشاورزی) کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 756 1389/02/11 مصوب جدید
مهندسی کشاورزی ترویج وآموزش کشاورزی.pdf
مهندسی کشاورزی ترویج وآموزش کشاورزی کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 90-17/6/1383-ب 849 1393/04/01 بازنگری شده
مهندسی کشاورزی علوم باغبانی -تولیدات گلخانه ای.pdf
مهندسی کشاورزی علوم باغبانی -تولیدات گلخانه ای کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 707 1387/11/12 قدیمی
مهندسی کشاورزی علوم دامی 2گرایش.pdf
مهندسی کشاورزی علوم دامی 2گرایش نشخوار کنندگان -غیر نشخوار کنندگان کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه تهران 1383/06/17 قدیمی
کارشناسی علوم ومهندسی خاک.pdf
باز کردن منو
علوم ومهندسی خاک کارشناسی پیوسته گروه كشاورزي ومنابع طبيعي 833 1392/03/19 بازنگری شده

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2560548 نفر   - 456119 ip   بازديد امروز : 105 نفر   - 30 ip   بازديد ديروز : 891 نفر   - 330 ip   آنلاين : 5 نفر