جمعه 30 فروردين 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

مشاوره و مقاله
گروه علوم اجتماعي
گروه علوم اجتماعي
1-11-p-1.pdf
باز کردن منو
علوم سیاسی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 211 1369/10/30 قدیمی
1-11-p-2.pdf
روابط بین الملل دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 266 1372/08/16 قدیمی
1-1-2-P-1.pdf
زبان وادبیات عرب دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 75 1365/12/16 قدیمی
1-12-p-1.pdf
جامعه شناسی 5گرایش دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 377 1378/04/20 قدیمی
1-12-p-2.pdf
جمعیت شناسی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 389 1378/12/01 قدیمی
1-12-p-3.pdf
علوم ارتباطات دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 291 1373/10/25 قدیمی
1-12-p-4.pdf
فرهنگ و ارتباطات دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 290 1373/10/11 قدیمی
1-13-p-1.pdf
کتابداری و اطلاع رسانی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 280 1373/04/26 قدیمی
1-14-p-1.pdf
حسابداری دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 267-269/28/9/1372 1372/08/30 قدیمی
1-15-p-1.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رشد و تکامل و یادگیری حرکتی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 336 1375/12/19 منسوخ شده
1-15-P-10.pdf
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی با گرایشهای:1-حرکات اصلاحی 2-امداد گر ورزشی 3-تربیت بدنی ویژه دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 786 1390/07/04 بازنگری شده
1-15-P-11.pdf
فیزیولوژی ورزشی با گرایشهای: فیزیولوژی ورزشی عصبی، عضلانی، فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس، بیوشیمی، متابولیسم ورزشی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 786 1390/07/04 بازنگری شده
1-15-p-12.pdf
رفتار حرکتی با گرایشهای: 1-رشد حرکتی 2-یادگیری حرکتی 3-کنترل حرکتی 4-آموزش تربیت بدنی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 786 1390/07/04 بازنگری شده
1-15-p-2.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی (- مدیریت برنامه ریزی تربیت بدنی -  فیزیولوژی ورزشی) دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 276 1373/02/04 قدیمی
1-15-p-3.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش  بیومکانیک ورزشی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 569 1384/12/06 قدیمی
1-15-p-4.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 561 1384/08/07 قدیمی
1-15-p-5.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 562 1384/08/21 قدیمی
1-15-p-6.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 611 1385/10/09 قدیمی
1-15-p-7.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 611 1385/10/09 قدیمی
1-17-p-5.pdf
تاریخ تشیع دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 690 1387/04/08 قدیمی
1-17-p-6.pdf
تاریخ اهل بیت ( ع ) دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 690 1387/04/08 قدیمی
1-17-p-8.pdf
تاریخ تمدن اسلامی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 760 1389/03/22 قدیمی
1-3-p-1.pdf
جغرافیای طبیعی و انسانی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 90 1366/04/27 منسوخ شده
1-3-p-2.pdf
جغرافیای سیاسی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 353 1377/01/30 قدیمی
1-3-p-3.pdf
جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 355 1377/01/30 قدیمی
1-3-p-4.pdf
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 346 1376/07/13 قدیمی
1-3-p-6.pdf
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)-گرایش تغییرات آب و هوایی،آب و هواشناسی کشاورزی،آب و هواشناسی ماهواره ای،آب هوا شهری شهری،آب هوا شناسی دیرینه،مخاطرات آب و هوایی،آب هوا شناسی سینوپتیک دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 790 1390/09/05 بازنگری شده
1-5-p-1.pdf
باز کردن منو
تاریخ (تاریخ ایران بعد از اسلام - تاریخ ایران قبل از اسلام - تاریخ اسلام ) دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 209 1369/10/02 قدیمی
1-5-p-2.pdf
باز کردن منو
باستان شناسی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 305 1374/07/30 قدیمی
1-5-p-4.pdf
تاریخ انقلاب اسلامی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 651 1345/09/11 قدیمی
1-8-p-1.pdf
علوم اقتصادی با 12 گرایش(1-اقتصاد نظری2-اقتصاد بین المللی3-اقتصاد سنجی4-اقتصاد اسلامی5-اقتصاد پولی6-اقتصاد بخش عمومی7-اقتصاد توسعه اقتصادی8-اقتصاد شهری و منطقه ای9-اقتصاد کشاورزی10-اقتصاد منابع 11-سیر اندیشه اقتصادی12-نظام های اقتصادی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 208 1369/09/18 قدیمی
1-8-p-2.pdf
اقتصاد ریاضی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 377 1378/04/20 قدیمی
1-8-P-3.pdf
علوم اقتصاد با گرایش مالی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 648 1386/06/17 قدیمی
1-8-p-4.pdf
اقتصاد سلامت دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 611 1385/10/09 قدیمی
آب وهوا شناسی -اقلیم شناسی.pdf
آب وهوا شناسی -اقلیم شناسی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 790 1390/09/05 بازنگری شده
ایران شناسی.pdf
ایران شناسی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 780 1390/02/10 مصوب جدید
تاریخ وفرهنگ تمدن ایران دوره اسلامی.pdf
تاریخ وفرهنگ تمدن ایران دوره اسلامی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 748 1378/11/17 مصوب جدید
جامعه شناسي.pdf
جامعه شناسی-گرایش توسعه اجتماعی-روستایی( تغییر عنوان) دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 838 1392/04/30 مصوب جدید
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی.pdf
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی 3گرایش دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 804 1391/06/19 بازنگری شده
جغرافیا وبرنامه ریزی شهری.pdf
 جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 832 1392/03/12 بازنگری شده
جغرافیای سیاسی.pdf
جغرافیای سیاسی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 788 1390/07/23 بازنگری شده
دكتري علم اطلاعات ودانش شناسي.pdf
علم اطلاعات ودانش شناسی-بازیابی اطلاعات ودانش دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 835 1392/04/09 مصوب جدید
دکتری بیومکانیک ورزشی.pdf
بیومکانیک ورزشی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 842 1392/06/10 مصوب جدید
دکتری تخصصی- مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی با 4گرایش.pdf
دکتری تخصصی- مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی با 4گرایش دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 835 1392/04/09 مصوب جدید
دکتری روانشناسی ورزشی.pdf
روانشناسی ورزشی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 665-33/10/1386 1393/04/31 بازنگری شده
رفتارحرکتی.pdf
رفتارحرکتی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 786 1390/07/04 بازنگری شده
سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیا.pdf
سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیا دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 795 1390/11/17 مصوب جدید
علم اطلاعات و دانش شناسی.pdf
علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 806 1393/07/06 مصوب جدید
فرهنگ ورسانه.pdf
فرهنگ ورسانه دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 845 1392/06/31 مصوب جدید
فلسفه اقتصاد اسلامی.pdf
فلسفه اقتصاد اسلامی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 784 1390/06/26 مصوب جدید
فيزيولوژي ورزشي.pdf
فیزیولوژی ورزشی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 786 1390/07/04 مصوب جدید
گردشگري.pdf
گردشگری دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 854 1393/05/19 قدیمی
مدیریت ورزشی.pdf
مدیریت ورزشی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 561-7/8/84 1393/04/31 بازنگری شده
مردم شناسي.pdf
مردم شناسی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 835 1392/04/09 مصوب جدید
مطالعات ترجمه عربی.pdf
مطالعات ترجمه عربی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 855 1393/06/16 مصوب جدید
مطالعات رسانه- رادیو وتلوزیون.pdf
مطالعات رسانه- رادیو وتلوزیون دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 845 1392/06/31 مصوب جدید
مطالعات زنان -گرایش حقوق زن در اسلام.pdf
باز کردن منو
مطالعات زنان -گرایش حقوق زن در اسلام دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 756 1389/02/11 مصوب جدید
منطق با رویکرد فلسفی.pdf
منطق با رویکرد فلسفی دکتری تخصصیphd گروه علوم اجتماعي 858 1393/11/18 مصوب جدید
1-12-d-3.pdf
باز کردن منو
تربیت معلم مطالعات اجتماعی کاردانی نا پیوسته گروه علوم اجتماعي 274 1372/12/08 قدیمی
1-14-d-1.pdf
باز کردن منو
حسابداری (مالیاتی - دولتی ) کاردانی نا پیوسته گروه علوم اجتماعي 344 1376/04/22 قدیمی
1-14-d-2.pdf
حسابداری کاردانی نا پیوسته گروه علوم اجتماعي 93 1366/06/21 قدیمی
1-15-d-1.pdf
تربیت بدنی معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی کاردانی نا پیوسته گروه علوم اجتماعي 249 1371/09/29 قدیمی
1-9-D-5.pdf
تربیت معلم مطالعات اجتماعی کاردانی نا پیوسته گروه علوم اجتماعي 274 1382/12/08 قدیمی
1-11-m-1.pdf
باز کردن منو
علوم سیاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 331 1375/09/25 قدیمی
1-11-m-10.pdf
باز کردن منو
مطالعات شبه قاره هند کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 703 1387/10/07 قدیمی
1-11-m-11.pdf
باز کردن منو
مطالعات آمریکای لاتین کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 703 1387/10/07 قدیمی
1-11-m-3.pdf
باز کردن منو
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 413 1380/03/06 قدیمی
1-11-m-4.pdf
مطالعات منطقه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 413 1380/03/06 قدیمی
1-11-m-5.pdf
باز کردن منو
روابط بین الملل کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 331 1375/09/25 قدیمی
1-11-m-6.pdf
مطالعات فرانسه کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 11/9/1385-606- 1384/09/22 قدیمی
1-11-m-7.pdf
مطالعات روسیه کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 12/7/1384-606 1385/06/11 قدیمی
1-11-m-8.pdf
مطالعات بریتانیا کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 4/11/1384-606 1385/09/11 قدیمی
1-11-m-9.pdf
مطالعات آمریکای شمالی-مطالعات فرهنگی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 1/10/1383-665 1386/10/22 قدیمی
1-12-m-10.pdf
تبلیغ و ارتباطات فرهنگی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 563 1384/09/05 قدیمی
1-12-m-13.pdf
مطالعات جوانان کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 26/8/1383-541 1384/01/27 قدیمی
1-12-m-14.pdf
علوم اجتماعی-جامعه شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 137 1367/09/16 قدیمی
1-12-m-16.pdf
جمعیت شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 98 1366/08/02 قدیمی
1-12-m-17.pdf
باز کردن منو
برنامه ریزی گردشگری (توریسم) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 548-17/9/1383 1384/03/21 قدیمی
1-12-m-2.pdf
باز کردن منو
مطالعات فرهنگی و رسانه کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 540-22/12/1383 1383/07/21 قدیمی
1-12-m-20.pdf
باز کردن منو
مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 696 1387/08/11 قدیمی
1-12-m-21.pdf
باز کردن منو
علوم اجتماعی-مطالعات فرهنگی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 696 1387/08/11 قدیمی
1-12-m-22.pdf
باز کردن منو
مطالعات زنان (گرایش زن و خانوده) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 707 1387/11/12 قدیمی
1-12-m-24.pdf
باز کردن منو
پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 98 1366/08/02 قدیمی
1-12-m-25.pdf
باز کردن منو
برنامه ریزی وسیاستگذاری منطقه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 684 1387/03/04 قدیمی
1-12-m-27.pdf
باز کردن منو
مطالعات کشورهای آلمانی زبان کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 736-21/3/1387 1388/08/02 قدیمی
1-12-m-28.pdf
باز کردن منو
ارتباطات اجتماعی با گرایشهای : 1-روزنامه نگاری 2-تحقیق در ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 188 1368/12/13 قدیمی
1-12-m-29.pdf
باز کردن منو
دین و رسانه کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 804 1391/06/19 قدیمی
1-12-m-9.pdf
جامعه شناسی انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 365 1377/08/24 قدیمی
1-13-m-1.pdf
علوم کتابداری واطلاع رسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 324 1375/06/18 قدیمی
1-13-m-3.pdf
علم سنجی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 756 1389/02/11 قدیمی
1-14-m-1.pdf
حسابداری کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي ستاد انقلاب فرهنگی 1363/11/27 قدیمی
1-14-m-3.pdf
حسابداری مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 825 1391/12/20 قدیمی
1-15-m-1.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 168 1368/07/16 منسوخ شده
1-15-m-10.pdf
باز کردن منو
جامعه شناسی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 690 1387/04/08 قدیمی
1-15-m-11.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش روانشناسی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 616 1385/11/17 قدیمی
1-15-m-12.pdf
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش: حرکات اصلاحی،امداد گر  ورزشی،تربیت بدنی ویژه کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 786 1390/07/04 بازنگری شده
1-15-m-14.pdf
فیزیولوژی ورزشی با گرایشهای: 1-فیزیولوژی فعالیت بدنی و  تندرستی 2-فیزیولوژی ورزشی کاربردی 3-فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض 4-فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی 5-تغذیه ورزش کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 786 1390/07/04 بازنگری شده
1-15-m-15.pdf
رفتار حرکتی با گرایشهای:1-رشد حرکتی 2-یادگیری و کنترل حرکتی 3-آموزش تربیت بدنی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 786 1390/07/04 بازنگری شده
1-15-m-2.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 484 1382/05/18 منسوخ شده
1-15-m-3.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی - بیو مکانیک ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 487 1382/06/15 قدیمی
1-15-m-4.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی - رفتار حرکتی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 484 1382/05/18 منسوخ شده
1-15-m-5.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 484 1382/05/18 قدیمی
1-15-m-6.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 484 1382/05/18 منسوخ شده
1-15-m-7.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی همگانی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 541 1384/01/27 منسوخ شده
1-15-m-8.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی قهرمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 541 1384/01/27 منسوخ شده
1-15-m-9.pdf
تربیت بدنی و علوم ورزشی - علم تمرین کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 541 1384/01/27 قدیمی
1-16-m-11.pdf
جامعه شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي  موسسه امام خمینی 313 1374/12/06 قدیمی
1-16-m-12.pdf
علوم اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 313 1334/05/02 قدیمی
1-16-m-6.pdf
علوم سیاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 313 1374/12/06 قدیمی
1-16-m-9.pdf
تاریخ کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 313 1374/12/06 قدیمی
1-17-m-1.pdf
تاریخ اهل بیت (ع) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 548 1384/03/21 قدیمی
1-17-m-2.pdf
تاریخ تشیع کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 548 1384/03/21 قدیمی
1-17-m-22.pdf
تبلیغ و ارتباطات کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 696 1387/08/11 قدیمی
1-17-m-39.pdf
جامعه شناسی فرهنگ کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 772 1389/07/17 قدیمی
1-17-m-40.pdf
علوم سیاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 772 1389/07/17 قدیمی
1-17-m-5.pdf
تاریخ معاصر جهان اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 548 1384/03/21 قدیمی
1-2-m-12.pdf
مدیریت جهانگردی 2 گرایش(1-بازاریابی  جهانگردی2-برنامه ریزی توسعه جهانگردی) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 414 1380/11/28 قدیمی
1-3-m-1.pdf
جغرافیا ی طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 355 1377/01/30 منسوخ شده
1-3-m-10.pdf
جغرافیای سیاسی-گرایش فضای شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 731 1388/06/07 قدیمی
1-3-m-11.pdf
طبیعت گردی (اکوتوریسم) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 736 1388/08/02 قدیمی
1-3-m-12.pdf
باز کردن منو
برنامه ریزی آمایش سرزمین کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 736 1388/08/02 قدیمی
1-3-m-13.pdf
باز کردن منو
جغرافیای پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 731 1388/06/07 قدیمی
1-3-m-14.pdf
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات آب و خاک- مطلاعات شهری و روستایی - مدیریت مخاطرات محیطی - هواشناسی ماهواره ای کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 744 1388/10/19 قدیمی
1-3-m-15.pdf
باز کردن منو
مخاطرات محیطی گرایش طبیعی و انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 756 1389/02/11 قدیمی
1-3-m-17.pdf
باز کردن منو
جغرافیای زیستی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 795 1390/11/08 قدیمی
1-3-m-18.pdf
باز کردن منو
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) با 7 گرایش کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 744 1388/10/19 قدیمی
1-3-m-2.pdf
جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 264 1372/07/18 قدیمی
1-3-m-3.pdf
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 365 1377/08/24 قدیمی
1-3-m-4.pdf
جغرافیا ی نظامی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 402 1379/08/08 قدیمی
1-3-m-6.pdf
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 346 1376/07/13 قدیمی
1-3-m-7.pdf
جغرافیا  گرایش برنامه ریزی توریسم کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 355 1377/01/30 قدیمی
1-3-m-8.pdf
جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 355 1377/01/30 منسوخ شده
1-3-m-9.pdf
جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 707 1387/11/12 قدیمی
1-5-m-1.pdf
تاریخ علم کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 506 1383/02/19 قدیمی
1-5-m-10.pdf
تاریخ باسه گرایش : 1-مطالعات خلیج فارس 2-مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 3-اسناد ومدارک آرشیوی و نسخه شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 651 1386/08/19 قدیمی
1-5-m-13.pdf
مطالعات تاریخ تشیع کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 637 1386/04/02 قدیمی
1-5-m-2.pdf
تاریخ  (تاریخ ایران باستان - تاریخ ایران اسلامی - تاریخ عمومی جهان - تاریخ اسلام) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 651 1386/08/19 قدیمی
1-5-m-3.pdf
1-تاریخ تشیع 2- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 414 1380/04/03 قدیمی
1-5-m-4.pdf
تاریخ  انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 378 1325/03/14 قدیمی
1-5-m-5.pdf
باستان شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 56 1365/07/05 قدیمی
1-5-m-9.pdf
ایران  شناسی (ایران شناسی عمومی - ایران شناسی تاریخ - ایران شناسی فرهنگ و آداب و رسوم و میراث فرهنگی) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 482 1341/06/02 قدیمی
1-7-m-12.pdf
دین شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 353 1376/11/05 قدیمی
1-7-m-27.pdf
الهیات و معارف اسلامی شاخه فقه شافعی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 306 1374/08/14 قدیمی
1-7-m-32.pdf
تاریخ تمدن اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 545 1384/02/24 قدیمی
1-8-m-1.pdf
علوم اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 414 1380/11/28 قدیمی
1-8-m-2.pdf
برنامه ریزی سیستم های اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 414 1380/11/28 قدیمی
1-8-m-3.pdf
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 414 1380/11/28 قدیمی
1-8-m-5.pdf
اقتصاد  و تجارت الکترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 549 1384/03/28 قدیمی
1-8-m-6.pdf
اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 692 1387/07/06 منسوخ شده
1-8-m-7.pdf
بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 692 1387/07/06 قدیمی
arshad -danesh ejtemaee moslemin-baznegari.pdf
دانش اجتماعی مسلمین کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 87 1391/07/23 بازنگری شده
آب و هوا شناسي (اقليم شناسي با هفت گرايش.pdf
باز کردن منو
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی با هفت گرایش) کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي مصوبه 744 شورای برنامه ریزی آموزش عالی 1388/10/19 قدیمی
ارشد منطق.pdf
منطق کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 335-30/1/77 1393/10/28 بازنگری شده
ارشد-آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي.pdf
باز کردن منو
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 786 1390/07/04 بازنگری شده
اقتصاد اسلامی.pdf
اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 692-6/7/87 1393/10/27 بازنگری شده
اقتصاد مسكن.pdf
اقتصاد مسکن کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 851 1393/04/15 مصوب جدید
بانکداری اسلامی.pdf
بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 692-6/7/87 1393/10/27 بازنگری شده
بیومکانیک ورزشی.pdf
 بیومکانیک ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 817 1391/07/23 بازنگری شده
تاريخ اسلام در شمال آفريقا و اندلس.pdf
تاریخ اسلام در شمال آفریقا و اندلس کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 756 1389/02/11 مصوب جدید
جغرافياي نظامي.pdf
جغرافیای نظامی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 788 1390/07/23 بازنگری شده
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری.pdf
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 786 1390/07/23 بازنگری شده
جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی.pdf
جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 786 1390/07/23 بازنگری شده
جغرافیا و دفاع مقدس.pdf
جغرافیا و دفاع مقدس کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 816 1391/10/10 مصوب جدید
حسابداري.pdf
حسابداری کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 849 1393/04/01 بازنگری شده
دانش اجتماعی مسلمین.pdf
دانش اجتماعی مسلمین کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 817 1391/07/23 بازنگری شده
دین ورسانه.pdf
دین ورسانه کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 804 1391/06/19 مصوب جدید
رفتار حرکتی.pdf
رفتار حرکتی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 786 1390/07/04 بازنگری شده
روانشناسی ورزشی.pdf
روانشناسی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 17/11/1385-616 1393/04/31 بازنگری شده
روزنامه نگاری رادیو وتلوزیون.pdf
روزنامه نگاری رادیو وتلوزیون کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 808 1391/07/30 مصوب جدید
ژئوپلتیک.pdf
ژئوپلتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 744 1388/10/19 قدیمی
ژئوموفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی.pdf
 ژئوموفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 807 1391/07/23 مصوب جدید
ژئوموفولوژی -هیدرومورفولوژی.pdf
ژئوموفولوژی -هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 744 1388/10/19 قدیمی
علم اطلاعات ودانش شناسي گرايش كتابخانه هاي عمومي.pdf
علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 792 1390/10/10 بازنگری شده
علم اطلاعات ودانش شناسی  گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی.pdf
علم اطلاعات ودانش شناسی  گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 804 1391/06/19 بازنگری شده
علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات.pdf
 علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 804 1391/06/19 بازنگری شده
علم اطلاعات ودانش شناسی -مدیریت کتابخانه های دیجیتال.pdf
علم اطلاعات ودانش شناسی -مدیریت کتابخانه های دیجیتال کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 821 1391/11/15 مصوب جدید
فیزیولوژی ورزشی.pdf
فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 786 1390/07/04 بازنگری شده
گردشگری مذهبی.pdf
گردشگری مذهبی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 830 1392/02/22 مصوب جدید
مدیریت سازماندهی نسخه های خطی.pdf
مدیریت سازماندهی نسخه های خطی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 832 1392/03/12 مصوب جدید
مدیریت ورزشی 6گرایش.pdf
باز کردن منو
مدیریت ورزشی 6گرایش کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 786 1390/07/04 بازنگری شده
مردم شناسی.pdf
باز کردن منو
مردم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 98 1366/08/02 قدیمی
مطالعات آرشیوی.pdf
مطالعات آرشیوی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 767 1389/06/06 مصوب جدید
مطالعات اوقات فراغت 3گرایش مدیریت-برنامه ریزی فضایی وفرهنگ وتمدن.pdf
باز کردن منو
مطالعات اوقات فراغت 3گرایش مدیریت-برنامه ریزی فضایی وفرهنگ وتمدن کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 830 1392/02/22 مصوب جدید
کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری.pdf
باز کردن منو
جغرافیا وبرنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 801 1391/04/18 بازنگری شده
1-11-b-1.pdf
علوم سیاسی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 325 1375/07/01 قدیمی
1-11-b-2.pdf
روابط سیاسی در روابطه دیپلماتیک کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 65 1365/09/22 قدیمی
1-12-b-1.pdf
باز کردن منو
مطالعات خانواده کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 313 1374/12/06 قدیمی
1-12-b-2.pdf
باز کردن منو
علوم اجتماعی 1-ارتباطات اجتماعی  2-برنامه ریزی اجتماعی  3-پزوهشگری علوم اجتماعی  4-تعاون ورفاه اجتماعی 5-خدمات اجتماعی  6-دبیری علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 174 1368/08/28 قدیمی
1-12-b-3.pdf
باز کردن منو
علوم اجتماعی 1-روزنامه نگاری2-روابط عمومی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 94 1368/11/01 قدیمی
1-12-b-4.pdf
باز کردن منو
علوم اجتماعی  -مردم شناسی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 326 1375/07/15 قدیمی
1-12-b-6.pdf
باز کردن منو
روزنامه نگاری کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 517-13/7/1383 دانشگاه علامه طباطبايي 1383/05/17 قدیمی
1-12-b7.pdf
باز کردن منو
روابط عمومی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 517-13/7/1383 علامه طباطبايي 1383/05/17 قدیمی
1-12-b-8.pdf
باز کردن منو
علوم اجتماعی - توسعه محلی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 731-7/6/1388 1385/03/16 قدیمی
1-14-b-1.pdf
باز کردن منو
حسابداری  (دولتی - مالیاتی - حسابرسی) کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 414 1381/02/29 قدیمی
1-14-b-2.pdf
باز کردن منو
حسابداری  امور مالی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 126 1367/02/28 قدیمی
1-14-b-3.pdf
باز کردن منو
حسابداری کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي ستاد انقلاب فرهنگي 1362/05/11 قدیمی
1-15-b-1.pdf
باز کردن منو
تربیت بدنی جانبازان و معلولین کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 328 1375/08/13 قدیمی
1-15-b-2.pdf
باز کردن منو
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 545 1384/02/24 قدیمی
1-15-b-3.pdf
باز کردن منو
تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 497 1382/10/20 قدیمی
1-15-b-6.pdf
باز کردن منو
علوم ورزشی - علوم زیستی ورزش و علوم انسانی ورزش کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 786 1390/07/04 قدیمی
1-17-b-12.pdf
باز کردن منو
علوم اسلامی - جامعه شناسی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 556 1384/05/22 قدیمی
1-17-b-20.pdf
باز کردن منو
معارف اسلامی و مطالعات اجتماعی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 665 1386/10/22 قدیمی
1-17-b-4.pdf
تاریخ اسلام کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 532 1383/10/12 قدیمی
1-3-b-1.pdf
جغرافیا با سه گرایش: 1-جغرافیا ی سیاسی - نظامی 2-جغرافیای ناحیه ای 3-کارتوگرافی (منسوخ شده) کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 360 1377/04/07 قدیمی
1-3-b-10.pdf
ژئومورفولوژی(جدید) کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 696 1387/08/11 قدیمی
1-3-b-11.pdf
باز کردن منو
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 696 1387/08/11 قدیمی
1-3-b-12.pdf
باز کردن منو
آب و هوا شناسی(جدید) کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 696 1387/08/11 قدیمی
1-3-b-13.pdf
باز کردن منو
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 696 1387/08/11 قدیمی
1-3-b-15.pdf
باز کردن منو
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 696 1387/08/11 قدیمی
1-3-b-16.pdf
باز کردن منو
جغرافیای فرهنگی(برنامه ریزی فرهنگی) کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 696 1387/08/11 قدیمی
1-3-b-5.pdf
جغرافیای سیاسی ( آمایش و مدیریت سیاسی فضا ) کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 696 1387/08/11 قدیمی
1-3-b-6.pdf
جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 696 1387/08/11 قدیمی
1-3-b-7.pdf
باز کردن منو
جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 696 1387/08/11 قدیمی
1-5-b-1.pdf
باستان شناسی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 42 1365/02/06 قدیمی
1-5-b-2.pdf
تاریخ (دبیری تاریخ - تاریخ) کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 333 1375/10/23 قدیمی
1-5-b-4.pdf
ایران شناسی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 540 1383/12/22 قدیمی
1-5-b-6.pdf
تاریخ اسلام کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 731 1388/06/07 منسوخ شده
1-8-B-1.pdf
اقتصاد -اسلامی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 237 1371/02/20 قدیمی
1-8-B-2.pdf
علوم اقتصادی 1-اقتصاد نظری 2- اقتصاد بازرگانی 3-اقتصاد صنعتی 4-اقتصاد حمل ونقل 5-اقتصاد پول وبانکدار ی6-اقتصاد کشاورزی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 320 1334/08/20 قدیمی
آموزش تربیت بدنی.pdf
باز کردن منو
کارشناسی  آموزش تربیت بدنی 2 گرایش-تربیت بدنی پیش دبستانی ودبستانی - تربیت بدنی متوسطه کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 807 1391/07/23 بازنگری شده
طرح تحول و ارتقا علوم سیاسی(کارشناسی پیوسته) -تیرماه 93.pdf
باز کردن منو
طرح تحول و ارتقا علوم سیاسی(کارشناسی پیوسته) -تیرماه 93 کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 825 1391/12/20 مصوب جدید
كارشناسي مهندسي ورزشي.pdf
باز کردن منو
مهندسی ورزشی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 817 1391/07/23 مصوب جدید
کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی.pdf
 علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 721-31/3/1388 1393/11/28 بازنگری شده
کتابداری و اطلاع رسانی.pdf
کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی پیوسته گروه علوم اجتماعي 721 1388/03/31 قدیمی
1-12-bd-2.pdf
باز کردن منو
مطالعات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 414 1380/04/03 قدیمی
1-14-bd-1.pdf
باز کردن منو
تربیت دبیر فنی حسابداری کارشناسی ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 414 1380/07/01 قدیمی
1-14-bd-2.pdf
باز کردن منو
علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 414 1380/07/01 قدیمی
1-15-bd-2.pdf
باز کردن منو
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 369 1377/11/04 قدیمی
1-5-bd-1.pdf
باز کردن منو
باستان شناسی کارشناسی ناپیوسته گروه علوم اجتماعي 535 1383/11/03 قدیمی

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2637487 نفر   - 473617 ip   بازديد امروز : 2365 نفر   - 260 ip   بازديد ديروز : 749 نفر   - 200 ip   آنلاين : 2 نفر