جمعه 30 فروردين 1398

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

مشاوره و مقاله
گروه دامپزشكي
گروه دامپزشكي
6-p-1.pdf
باز کردن منو
فارماکولوژی  دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 394 1379/03/08 قدیمی
6-p-13.pdf
باز کردن منو
بهداشت آبزیان دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 651 1386/08/19 قدیمی
6-p-14.pdf
باز کردن منو
آسیب شناسی دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 696 1387/08/11 قدیمی
6-p-15.pdf
باز کردن منو
فناوری های تولید مثل در دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 719 1388/02/26 قدیمی
6-p-18.pdf
باز کردن منو
بهداشت مواد غذایی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 748 1388/11/17 قدیمی
6-p-2.pdf
باز کردن منو
آناتومی و جنین شناسی  دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 405 1379/10/04 قدیمی
6-p-3.pdf
باز کردن منو
بیوتکنولوژی دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 472 1381/09/16 قدیمی
6-p-4.pdf
فیزیولوژی دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 673 1386/12/11 قدیمی
6-p-5.pdf
باز کردن منو
انگل شناسی دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 561 1384/08/07 قدیمی
6-p-6.pdf
باز کردن منو
قارچ شناسی دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 398 1379/06/13 قدیمی
6-p-7.pdf
باز کردن منو
بافت  شناسی مقایسه ای دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 673 1386/12/11 قدیمی
6-pp-1.pdf
دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 100 1366/08/16 قدیمی
6-pr-1.pdf
باز کردن منو
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 12 1367/03/05 قدیمی
6-pr-10.pdf
باز کردن منو
بهداشت و مواد غذایی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 260دکتری دستیاری 1372/04/13 منسوخ شده
6-pr-11.pdf
باز کردن منو
رادیولوژی دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 279دکتری دستیاری 1373/04/12 قدیمی
6-pr-12.pdf
بیوشیمی دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 406 1379/10/18 منسوخ شده
6-pr-13.pdf
باز کردن منو
اپیدمیولوژی دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 406 1379/10/18 منسوخ شده
6-pr-14.pdf
میکروبیولوژی دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 12 1367/03/05 قدیمی
6-pr-15.pdf
باز کردن منو
فیزیولوژی دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 260 1372/04/13 قدیمی
6-pr-16.pdf
باز کردن منو
انگل شناسی دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 12 1367/03/05 قدیمی
6-pr-2.pdf
پاتولوژی دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 50 1365/04/07 قدیمی
6-pr-3.pdf
علوم تشریحی دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 50 1365/04/07 قدیمی
6-pr-4.pdf
جراحی دامپزشکی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 50 1365/04/07 قدیمی
6-pr-5.pdf
باز کردن منو
بیماریهای داخلی دامهای کوچک دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 6 1366/03/27 قدیمی
6-pr-6.pdf
بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 6 1366/03/27 قدیمی
6-pr-7.pdf
مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 800 1366/08/12 منسوخ شده
6-pr-8.pdf
بیماریهای طیور دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 6 1366/03/27 قدیمی
6-pr-9.pdf
باز کردن منو
بهداشت و بیماریهای آبزیان دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي دکتری دستیاری260 1372/04/13 قدیمی
اپیدمیولوژی.pdf
باز کردن منو
اپیدمیولوژی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 821 1391/11/15 بازنگری شده
ایمنی شناسی.pdf
ایمنی شناسی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 128 1384/10/13 قدیمی
باکتری شناسی.pdf
باز کردن منو
باکتری شناسی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 128 1384/10/13 قدیمی
بهداشت خوراك دام.pdf
باز کردن منو
بهداشت خوراک دام دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 775 1389/04/22 مصوب جدید
بیوشیمی.pdf
باز کردن منو
بیوشیمی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 817 1391/10/10 بازنگری شده
مامایی و بیماریهای تولید مثل دام.pdf
باز کردن منو
مامایی وبیماریهای تولید مثل دام دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 834 1392/03/26 بازنگری شده
ویروس شناسی.pdf
باز کردن منو
ویروس شناسی دکتری تخصصیphd گروه دامپزشكي 128 1384/10/13 قدیمی
6-d-1.pdf
باز کردن منو
دامپزشکی کاردانی نا پیوسته گروه دامپزشكي مصوب جدید
6-diploma-1.pdf
باز کردن منو
علوم دارویی دامپزشکی کاردانی نا پیوسته گروه دامپزشكي 472 1381/09/16 قدیمی
6-diploma-2.pdf
باز کردن منو
بهداشت و بیماریهای دامهای کوچک کاردانی نا پیوسته گروه دامپزشكي 472 1381/09/16 قدیمی
6-diploma-3.pdf
باز کردن منو
بهداشت و بیماریهای گاو کاردانی نا پیوسته گروه دامپزشكي منسوخ شده
6-diploma-5.pdf
باز کردن منو
بهداشت و بیماریهای طیور کاردانی نا پیوسته گروه دامپزشكي منسوخ شده
6-diploma-6.pdf
باز کردن منو
بهداشت و بیماریهای آبزیان کاردانی نا پیوسته گروه دامپزشكي منسوخ شده
6-m-1.pdf
باز کردن منو
انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه دامپزشكي 589 1385/04/31 قدیمی
6-m-2.pdf
پیشگیری بیماری های دامی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه دامپزشكي 472 1381/09/16 قدیمی
6-m-3.pdf
فیزیولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه دامپزشكي 651 1386/08/19 قدیمی
6-m-4.pdf
بافت شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه دامپزشكي 621 1386/04/02 قدیمی
6-m-5.pdf
قارچ شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه دامپزشكي 725 1388/04/27 قدیمی
6-m-6.pdf
ایمنی شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه دامپزشكي 725 1388/04/27 قدیمی
6-m-7.pdf
باکتری شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه دامپزشكي 725 1388/04/27 قدیمی
6-m-8.pdf
بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه دامپزشكي 756 1389/02/11 مصوب جدید
بهداشت آبزیان.pdf
بهداشت آبزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه دامپزشكي 817 1391/10/10 مصوب جدید
بهداشت کنترل کیفی مواد غذایی.pdf
بهداشت کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه دامپزشكي 795 1390/11/08 مصوب جدید
پیشگیری بیماری های دامی.pdf
پیشگیری بیماری های دامی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه دامپزشكي 329 1375/08/27 قدیمی
سم شناسي.pdf
سم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه دامپزشكي 851 1393/04/15 مصوب جدید
6-b-3.pdf
باز کردن منو
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کارشناسی پیوسته گروه دامپزشكي 767 1389/06/06 قدیمی
بهداشت مواد غذایی.pdf
باز کردن منو
بهداشت مواد غذایی کارشناسی پیوسته گروه دامپزشكي  دانشگاه مازندران767 1389/06/06 قدیمی
بهداشت و بازرسی گوشت.pdf
بهداشت و بازرسی گوشت کارشناسی پیوسته گروه دامپزشكي 767 1389/06/06 مصوب جدید
علوم اسب و اسبداری.pdf
علوم اسب و اسبداری کارشناسی پیوسته گروه دامپزشكي 324 1375/06/18 قدیمی
6-bd-2.pdf
باز کردن منو
بهداشت مواد غذایی کارشناسی ناپیوسته گروه دامپزشكي 748 1388/11/17 قدیمی
6-bd-3.pdf
باز کردن منو
بهداشت و بازرسی گوشت کارشناسی ناپیوسته گروه دامپزشكي 748 1388/11/17 قدیمی
علوم آزمایشگاهی.pdf
علوم آزمایشگاهی کارشناسی ناپیوسته گروه دامپزشكي 220 1370/04/16 قدیمی

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2633330 نفر   - 473474 ip   بازديد امروز : 2127 نفر   - 211 ip   بازديد ديروز : 749 نفر   - 200 ip   آنلاين : 5 نفر