چهارشنبه 1 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

مشاوره و مقاله
زيست ‌شناسي‌

 رشتة‌ زيست ‌شناسي‌ داراي‌ سه‌ گرايش‌ علوم‌ گياهي‌، علوم‌ جانوري‌ و زيست‌ دريا است‌.‌ اين‌ گرايش ‌ها تنها در 17 واحد تخصصي‌ با يکديگر تفاوت‌ دارند.

گرايش‌ علوم‌ گياهي‌

اين رشته‌ يکي‌ از شاخه‌ هاي‌ زيست ‌شناسي‌ است‌ که‌ صرفاً موارد مربوط‌ به‌ گياه‌ را اعم‌ از گياهان‌ اوليه‌ تا گياهان‌ امروزي‌ بررسي‌ مي ‌کند و داراي‌ زمينه ‌هاي‌ مختلفي‌ مانند: گياه‌ شناسي‌، فيزيولوژي‌ گياهي‌، ريخت‌ زايي‌ و اندام‌ زايي‌ در گياهان‌، بيوشيمي‌ و جلبک‌ شناسي‌ است‌. علوم‌ گياهي‌ داراي‌ دو بخش‌ عمده‌ 'فيزيولوژي‌' و 'سيستماتيک‌' است‌ که‌ بخش‌ فيزيولوژي‌ به‌ شناخت‌ زندگي‌ گياهان‌ و اندام ‌هاي‌ مختلف‌ يک‌ گياه‌ مي ‌پردازد و بخش‌ سيستماتيک‌ نيز درباره‌ اسامي‌ و طبقه‌ بندي‌ گياهان‌ است.

گياه، اعجوبه سبزپوش طبيعت است که چون در هر گوشه و کنار به چشم مي‌ خورد، عادي و «پيش پا افتاده» به نظر مي آيد؛ در حالي که بيش از هر موجود زنده ديگري در روي کره زمين، اعجاب ‌آور است؛ موجودي که در آشپزخانه ذره ‌بيني خود براي همه مخلوقات زنده کره زمين غذا تهيه مي‌ کند و پيشرفته‌ ترين نيروگاه خورشيدي، شبکه لوله‌کشي و سيستم پمپاژ آب را در اختيار دارد و از سوي ديگر ماية زيبايي، لطافت، نشاط و آرامش هستي است؛ به همين دليل، شناخت و حفظ آن يک نياز است و رشته علوم گياهي نيز براي پاسخ به همين نياز در دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالي معتبر جهان داير شده است.

 

 موقعيت‌ شغلي‌ در ايران:

حضور کارشناسان‌ علوم‌ گياهي‌ در مؤسسه ‌هاي‌ تحقيقاتي‌ و اجرايي‌ کشور امري‌ ضروري‌ است‌ تا بتوان‌ محيط‌ زيست‌ ايران‌ را به خوبي‌ حفظ‌ کرد؛ اما به‌ گفته‌ اساتيد و دانشجويان‌ علوم‌ گياهي‌، در حال‌ حاضر فارغ ‌التحصيلان‌ دوره‌ ليسانس‌ اين‌ گرايش‌ موقعيت‌ هاي‌ شغلي‌ مناسبي‌ ندارند؛ چون‌ دانش‌ و اطلاعات‌ آن ها جنبه‌ تخصصي‌ ندارد و مؤسسات‌ و مراکز تحقيقاتي‌ و اجرايي‌ بيشتر مايلند که‌ نيروهاي‌ مورد نياز خود را از ميان‌ فارغ‌ التحصيلان‌ کارشناسي ‌‌ارشد يا دکتري‌ اين‌ رشته‌ انتخاب‌ کنند. بيشتر فارغ‌ التحصيلان‌ علوم‌ گياهي‌ در سطح‌ کارشناسي‌ جذب‌ آموزش‌ و پرورش‌ مي‌ شوند؛ چون‌ معلومات‌ آن ها جنبه‌ عمومي‌ دارد و مي‌ توانند در تدريس‌ کتب‌ زيست ‌شناسي‌ دوره‌ متوسطه‌ موفق‌ باشند، اما نمي ‌توانند در مراکز تحقيقاتي‌ که‌ نياز به‌ متخصص‌ در زمينه‌ هاي‌ مختلف‌ علوم‌ گياهي‌ دارد، فرصت‌ شغلي‌ مناسبي‌ به‌ دست‌ بياورند؛ از سوي‌ ديگر، اگر کسي‌ در گرايش‌ علوم‌ گياهي‌ سرمايه ‌گذاري‌ کند و متاثر از محيط‌ نشود، مي ‌تواند در بخش ‌هاي‌ کشاورزي‌ ـ زيستي‌، ژنتيک‌ و بيوتکنولوژي‌ فعاليت‌ داشته‌ باشد.

 

درس‌ هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل‌:

دروس‌ مشترک‌ در  گرايش‌ هاي‌ مختلف‌ زيست‌ شناسي‌ :

رياضي‌، فيزيک‌، شيمي‌، شيمي‌ آلي‌، بيوشيمي‌، آمار زيستي‌، زيست‌ سلولي‌ و مولکولي‌، ژنتيک‌، اکولوژي‌، ميکروبيولوژي، تکامل‌ موجودات‌ زنده، تالوفيت‌ها، فيزيولوژي‌ جانوري‌، بافت‌ شناسي، جنين‌ شناسي‌، جانورشناسي‌، تشريح‌ و مرفولوژي‌ گياهي‌، ريخت‌ زايي‌ و اندام‌ زايي‌ در گياهان، سيستماتيک‌ گياهي‌، فيزيولوژي‌ گياهي‌، رشد و نمو گياهي‌، بيوفيزيک‌، ويروس‌ شناسي، زيست‌ شناسي‌ پرتوي‌، اکولوژي‌ عملي‌.

 

 دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ علوم‌ گياهي‌:

اکو فيزيولوژي‌ گياهي، ازدياد گياهان‌، قارچ‌ شناسي‌، اکولوژي‌ گياهي، انتقال‌ مواد در گياه، متمم‌ سيستماتيک‌ گياهي‌، اصول‌ رده ‌بندي‌ گياهان‌ (بسياري‌ از درس‌ هاي‌ اين‌ گرايش‌ همراه‌ با آزمايشگاه‌ است‌).

 

گرايش‌ علوم‌ جانوري‌

علوم‌ جانوري‌ به‌ مطالعه‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ جانوران‌ مي ‌پردازد و داراي‌ سه‌ بخش‌ اصلي‌ جانورشناسي‌ يا بيوسيستماتيک‌، فيزيولوژي‌ جانوري‌ اعم‌ از انساني‌ و حيواني‌ و بافت ‌شناسي‌ و جنين ‌شناسي‌ جانوري‌ است‌.

بسياري‌ از گرايش ‌هاي‌ زيست‌ شناسي‌ وابسته‌ به‌ علوم‌ جانوري‌ هستند؛ براي‌ مثال،‌ يک‌ محقق‌ علوم‌ سلولي‌ و مولکولي‌ تا با يک‌ جانور و وضعيت‌ زيستي‌ آن‌ آشنا نباشد، نمي‌ تواند روي‌ سلول‌ آن‌ کار کند. يک‌ محقق‌ ژنتيک‌ نيز در آغاز بايد بيولوژي‌ جانور را به‌ طور کامل‌ بداند و بعد در زمينه‌ ژنتيک‌ آن‌ کار کند.

به ياري بيوسيستماتيک، يعني شناسايي گونه ‌هاي مختلف جانوران، نيز مي ‌توان به نقش مفيد گونه ‌هاي مختلف جانوري براي کمک به طرح‌ هاي اقتصادي پي برد؛ براي مثال، امروزه استفاده از مواد شيميايي براي کنترل آفات راه درستي نيست؛ چون اين مواد تعادل اکولوژي محيط زيست را برهم مي ‌زنند؛ در حالي که با شناخت گونه‌ هاي حشرات شکارچي مي ‌توان بسياري از آفات مثل حشرات مضر را از بين برد. در اين ميان مي ‌توان به کفشدوزک ‌ها اشاره کرد که امروزه کاربرد بسياري در اقتصاد کشاورزي آمريکا دارند يا مگس ‌هاي مفيد که از شته‌ ها تغذيه مي‌ کنند.

از طرف ديگر، بيوسيستماتيک در شناخت گونه ‌هاي بيماري ‌زا مثل «پشه آنوفل» و معرفي آن ها به دنياي پزشکي نقش مهمي دارد. همچنين مي‌‌ توان به بخش ديرين ‌شناسي يا فسيل ‌شناسي اشاره کرد که يکي از فوايد اين بخش، پي بردن به منابع عظيم اقتصادي مثل نفت است که از طريق مطالعه محل فسيل ‌ها يا رسوبات فسيل‌ ها به دست مي ‌‌آيد.

 

 موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :

هرچند که‌ تعداد قابل‌ توجهي‌ از فارغ ‌التحصيلان‌ علوم‌ جانوري‌ جذب‌ بازار کار نمي ‌شوند، اما بهترين‌ دانشجويان‌ هميشه‌ موفق‌ بوده‌ و هستند. اين دسته از دانشجويان پس از فارغ ‌التحصيلي گاه‌ براي‌ کارهاي‌ تحقيقاتي‌ يا اداره‌ آزمايشگاه‌ ها جذب‌ دانشگاه ‌ها مي‌ شوند يا در سازمان‌ حفاظت محيط‌ زيست‌ و سازمان ‌هاي‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌ مي پردازند؛ چون‌ سازمان‌ حفاظت محيط‌ زيست‌ براي‌ بررسي‌ اکوسيستم‌ ها به‌ محققان‌ زيست‌ شناسي‌ از جمله‌ علوم‌ جانوري‌ نياز دارد. همچنين‌ بعضي‌ از فارغ‌ التحصيلان‌ اين‌ گرايش‌ وارد دنياي‌ پزشکي‌ شده‌ و در زمينه‌ هاي‌ خون‌ شناسي‌ يا انگل ‌شناسي‌ فعاليت‌ مي ‌کنند.

 

دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ علوم‌ جانوري:

زيست‌ انگل ‌ها، فيزيولوژي‌ مقايسه‌ اي‌، جانورشناسي‌، رفتارشناسي‌، حشره ‌شناسي‌ (بسياري از درس‌ هاي اين گرايش همراه با آزمايشگاه است).

 

 

گرايش‌ زيست‌ دريا

 

گرايش‌ زيست‌ دريا به‌ بررسي‌ و مطالعه‌ خواص‌ محيط‌ آبي‌، بيولوژي‌ آبزيان‌ و فعاليت‌ هاي‌ آبزي ‌پروري‌ مي ‌پردازد؛ يعني‌ بر خلاف‌ دو گرايش‌ علوم‌ جانوري‌ و علوم‌ گياهي،‌ که‌ در آن ها بيشتر موجودات‌ «خشک ‌زي»‌ مطالعه‌ مي ‌شوند، اين‌ گرايش‌ جانوران‌ و گياهان‌ آبزي‌ را بررسي‌ و مطالعه‌ مي‌ کند. گرايش‌ زيست‌ دريا علاوه‌ بر بررسي‌ فيزيولوژي‌ آبزيان‌ به‌ مطالعه‌ اکولوژي‌ دريا يعني‌ بررسي‌ آلودگي‌ آب‌ درياها و تاثير آن‌ بر محيط‌ دريا مي‌ پردازد.

 

موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :

فارغ ‌التحصيلان‌ گرايش‌ زيست‌ دريا مي‌ توانند‌ در مراکز پرورش‌ ماهي‌ و مراکز‌ تحقيق‌ روي‌ ارزش‌ مواد غذايي‌ دريايي‌ فعاليت کنند. علاوه‌ بر کار در شيلات،‌ فارغ ‌التحصيلان‌ اين‌ گرايش‌ مي‌ توانند در حفظ‌ بعضي‌ از گونه ‌هاي‌ آبزيان‌ مثل‌ ماهي‌ ازون‌برون‌ يا ماهي‌ سفيد که‌ در حال‌ انقراض‌ هستند کار کنند و مهم ‌تر از همه‌ اين که‌ ما بايد به‌ ياري‌ کارشناسان‌ زيست ‌دريا، يک‌ اطلس‌ دقيق‌ در مورد گونه ‌هاي‌ آبزي‌ موجود در آب‌ هاي‌ کشورمان‌ تهيه‌ کنيم‌.

 

دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ زيست‌ دريا:

ماهي ‌شناسي‌، ليمنولوژي‌، انگل‌ ها و بيماري‌ هاي‌ انگلي‌ آبزيان‌، اکولوژي‌ آبزيان‌، شناخت‌ «کف ‌زيان»‌، اصول‌ و تکثير و پرورش‌ آبزيان (بسياري از درس ‌هاي‌ اين‌ گرايش‌ همراه‌ با آزمايشگاه‌ است).

 

 توانايي‌ هاي‌ لازم‌ :

دانشجوي‌ رشته‌ زيست‌ شناسي‌ بايد عاشق‌ کشف‌ حقايق‌ پديده ‌هاي‌ طبيعي‌ باشد و به‌ گردش‌ در طبيعت‌ علاقه ‌مند باشد؛ چون‌ اطلاعاتي‌ که‌ با حضور در محيط‌ طبيعي‌ زندگي‌ گياه‌ يا جانور مي‌ توان‌ به‌ دست‌ آورد در هيچ‌ کتابي‌ پيدا نخواهد شد؛ در ضمن‌ دانشجو لازم‌ است‌ فردي‌ منظم‌ و مرتب‌ بوده‌ و بتواند مطالب‌ را در ذهن‌ خويش‌ به خوبي‌ طبقه ‌بندي‌ کند تا در زمينه‌ سيستماتيک‌ موفق‌ شود.

 

زيست ‌شناسي‌ سلولي‌ و مولکولي‌

زيست ‌شناسي‌ سلولي‌ و مولکولي‌ داراي‌ پنج گرايش‌ ميکروبيولوژي‌ ، علوم‌ سلولي‌ و مولکولي‌، ژنتيک‌، بيوشيمي‌ و بيوفيزيک‌ است‌.

گرايش‌ ژنتيک‌

به طور کلي‌ دانش‌ ژنتيک‌ درباره‌ انتقال‌ صفات‌ وراثتي‌ از والدين‌ به‌ اولاد بحث‌ مي‌کند که‌ البته‌ اين‌ والدين‌ مي ‌توانند انسان‌، درخت‌ يا باکتري‌ باشند.در واقع‌ ژنتيک‌ تلاش‌ مي‌ کند تا بگويد که‌ چه‌ مکانيزم‌ هاي‌ مولکولي‌، عامل‌ انتقال‌ صفات‌ از نسلي‌ به‌ نسل‌ ديگر هستند. همچنين‌ مي‌ خواهد بداند که‌ چرا گاهي‌ اوقات‌ در بين‌ والدين‌ و فرزندان‌ در برخي از‌ صفات‌ تفاوت ‌هاي‌ بسيار معني‌ داري‌ وجود دارد. در کل،‌ دانشجويان‌ اين‌ گرايش‌ مباحث‌ مهمي‌ مثل‌ ژنتيک‌ سرطان‌، روش‌ هاي‌ تشخيص‌ بيماري‌ هاي‌ ژنتيکي‌ قبل‌ و بعد از تولد، شناخت‌ ناقلان‌ بيماري ‌ها، اصول‌ مشاوره‌ ژنتيکي‌، نقش‌ ژنتيک‌ در بروز رفتارهاي‌ فردي‌ و اجتماعي‌، شناخت‌ جمعيت ‌هاي‌ مختلف‌ ژنتيکي‌ و نژادهاي‌ انساني‌، ژن‌ درماني‌، پزشکي‌ قانوني‌، تکنيک‌ هاي‌ رايج‌ در ژنتيک‌، روش‌ هاي‌ اصلاح‌ نژاد و ژنتيک‌ مولکولي‌ را مطالعه‌ مي ‌کنند.

 

 موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :

علم‌ ژنتيک‌ در ايران‌ هنوز در ابتداي‌ راه‌ است‌ و بايد تلاش‌ بسيار کرد و کاستي ‌ها را جبران‌ نمود و موانع‌ را از ميان‌ برداشت‌ تا بتوان‌ شاهد رشد روزافزون‌ اين علم‌ در ايران‌ بود؛ البته‌ اين‌ به‌ آن‌ معني‌ نيست‌ که‌ در کشور ما تحقيقات‌ ژنتيکي‌ انجام‌ نمي ‌گيرد و فارغ ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ جذب‌ هيچ‌ مرکزي‌ نمي‌ شوند؛ بلکه‌ سازمان‌هاي‌ مختلفي‌ هستند که‌ به‌ فعاليت‌ هاي‌ تحقيقاتي‌ ژنتيکي‌ مي‌ پردازند که‌ از جمله‌ مي ‌توان‌ به‌ مراکز مختلف‌ وزارت‌ جهاد کشاورزي‌، مراکز پژوهشي‌ وزارت‌ علوم‌، انستيتو پاستور، پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري اشاره‌ کرد.

 درس ‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل ‌:

دروس‌مشترک‌ در ‌گرايش ‌هاي ‌مختلف‌ زيست ‌شناسي ‌سلولي ‌و مولکولي‌:

رياضي‌، فيزيک‌، شيمي‌، شيمي‌ آلي‌، بيوشيمي‌، آمار زيستي‌، زيست‌ شناسي‌ سلولي‌، زيست ‌شناسي‌ مولکولي‌، ژنتيک‌، ميکروبيولوژي‌،اکولوژي‌،ويروس ‌شناسي‌،تکامل‌،زيست ‌شناسي‌گياهي‌،زيست‌ شناسي ‌جانوري‌،فيزيولوژي‌ جانوري‌، فيزيولوژي‌ گياهي‌، بيوفيزيک‌، بيوشيمي‌، زيست ‌شناسي‌ پرتوي‌، ايمونولوژي‌.

 دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ ژنتيک‌:

ژنتيک‌ انساني‌، سيتو ژنتيک‌، اصول‌ مشاوره‌ ژنتيکي‌، ژنتيک‌ سرطان‌، ژنتيک‌ رفتاري‌، مباني‌ ژنتيک‌ ميکروارگانيسم‌، ژنتيک‌ پيشرفته‌ يا تازه ‌هاي‌ ژنتيک‌، ژنتيک‌ کمي‌ يا ژنتيک‌ جمعيت‌ ها، سمينار، پروژه‌ (بسياري‌ از درس ‌هاي‌ اين‌ رشته‌ همراه‌ با آزمايشگاه‌ است‌).

 

گرايش‌ علوم‌ سلولي‌ و مولکولي‌

مهم ‌ترين‌ مولکول‌ هايي‌ که‌ در حيات‌ سلول‌ مؤثر هستند، RNA,DNA و پروتئين‌ ها هستند.  DNAمرکز ذخيرة‌ اطلاعات‌ و صدور فرمان ‌هاي‌ سلول‌، RNA  وظيفة‌ انتقال‌ و پروتئين‌ مسؤوليت‌ اجراي‌ اين‌ فرمان ‌ها را بر عهده‌ دارند. در زيست‌ شناسي‌ سلولي‌ و مولکولي‌ چگونگي‌ اين‌ فعاليت ‌ها بررسي‌ مي ‌شود.

امروزه‌  زيست‌ شناسي‌ در کشورهاي‌ پيشرفته‌ بيش‌ از 80 تا 90 درصد سمت‌ و سوي‌ علوم‌ سلولي‌ و مولکولي‌ دارد؛ چرا که‌ رشته‌ علوم‌ سلولي‌ و مولکولي‌ نيروي‌ انساني‌ لازم‌ را براي‌ تحقيق‌ در رشته ‌هاي‌ پزشکي‌، بيوشيمي‌، ژنتيک‌، بيوتکنولوژي‌، مهندسي‌ ژنتيک‌، اصلاح‌ نباتات‌، شيلات‌ و دام‌ تربيت‌ مي‌ کند.

 

 موقعيت‌ شغلي‌ در ايران ‌:

اصولاً در ايران‌ اگر فردي‌ به‌ اميد آينده‌ مالي‌ خوب‌ به‌ دنبال‌ علوم‌ پايه‌ برود اشتباه‌ کرده‌ است؛‌ چرا که‌ رشته‌ هاي‌ علوم‌ در ايران‌ ارزش‌ مادي‌ زيادي‌ ندارند؛ امّا اگر فردي به‌ علوم‌ پايه‌ علاقه‌ دارد، مطمئناً رشته‌ علوم‌ سلولي‌ و مولکولي‌ رشته ‌اي‌ با ارزش‌ و خوب‌ است‌. تعدادي‌ از مراکز تحقيقاتي‌ مانند انستيتو پاستور، مرکز تحقيقات‌ ژنتيک‌، مرکز تحقيقات‌ بيوشيمي‌ و بيوفيزيک‌ و مراکز تحقيقاتي‌ دانشگاهي‌ مي‌توانند پذيراي‌ فارغ ‌التحصيلان‌ علوم‌ سلولي‌ و مولکولي‌ باشند. علاوه‌ بر مراکز تحقيقاتي‌ موجود، فارغ ‌التحصيل‌ اين‌ رشته‌ مي ‌تواند با ايجاد شرکت‌ خصوصي‌ سازنده‌ مواد اوليه‌ آزمايشگاه ‌هاي‌ علوم‌ سلولي‌ و مولکولي‌ يا آزمايشگاهي‌ که‌ تست ‌هاي‌ آن‌ در سطح‌ موکلولي‌ است‌، هم‌ به‌ جامعه‌ علمي‌ خدمت‌ کند و هم‌ وضعيت‌ مالي‌ نسبتاً خوبي‌ داشته‌ باشد؛ البته‌ در حال‌ حاضر نيز در ايران‌ چنين‌ فعاليت ‌هايي‌ در سطح‌ محدودي‌ انجام‌ مي‌ گيرد.

 

 

 دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ علوم‌ سلولي‌ و مولکولي‌:

شيمي‌ آلي‌، بيوشيمي‌، زيست ‌شناسي‌ سلولي‌، ژنتيک‌، ميکروبيولوژي‌، اکولوژي‌، زيست ‌شناسي‌ گياهي‌، زيست‌ شناسي‌ جانوري‌، فيزيولوژي‌ گياهي‌، زبان‌ تخصصي، ايمونولوژي‌. (بسياري‌ از درس‌ هاي‌ اين‌ گرايش‌ همراه‌ با آزمايشگاه‌ است‌).

 

گرايش‌ ميکروبيولوژي‌

ميکروارگانيسم ‌ها موجودات‌ ريز ذره ‌بيني‌ مانند: باکتري ‌ها، ويروس ‌ها، قارچ‌ هاي‌ ميکروسکوپي‌ و پرتوزوئرها هستند که‌ با چشم‌ غيرمسلح‌ ديده‌ نمي شوند. علم‌ ميکروبيولوژي‌ که‌ گرايشي‌ از زيست ‌شناسي‌ است‌ به‌ بررسي‌ و مطالعه‌ ميکروارگانيسم ‌ها مي ‌پردازد. در اين‌ علم،‌ ارتباط‌ ميکروارگانيسم‌ ها با خودشان‌ و همچنين‌ با موجودات‌ عالي‌ تر مانند انسان‌، حيوانات‌ و گياهان‌ بررسي‌ مي ‌شود. علم‌ ميکروبيولوژي‌ گرايش‌ هاي‌ مختلفي‌ دارد که‌ عبارتند از: ميکروبيولوژي پزشکي‌، ميکروبيولوژي‌ غذايي‌ و ميکروبيولوژي‌ صنعتي‌.

کاربرد اين‌ گرايش‌ آن قدر گسترده‌ است‌ که‌ قابل‌ ذکر نيست‌. محقق‌ اين‌ گرايش‌ از يک‌ سو‌ مي‌ تواند به‌ بررسي‌ کاربرد سلاح‌ هاي‌ ميکروبي‌ و راه‌ هاي‌ پيشگيري‌ از اين‌ سلاح‌ ها بپردازد و از سوي‌ ديگر مي‌ تواند در کارخانه ‌هاي‌ عطرسازي‌ مشغول‌ باشد. ميکروبيولوژي،‌ پايه‌ و اساس‌ بسياري‌ از علوم‌ از قبيل‌: بيوشيمي‌، بيوتکنولوژي‌، ژنتيک‌ و پزشکي‌ است‌. يکي‌ از کاربردهاي‌ گرايش‌ ميکروبيولوژي‌ در آزمايشگاه ‌هاي‌ تشخيص‌ طبي‌ است‌.  ميکروبيولوژي‌ در تشخيص‌ بيماري‌ نيز اهميت‌ بسيار زيادي‌ دارد. در مواد غذايي‌ و توليد مواد غذايي‌ مختلف‌ نيز اثر ميکروارگانيسم‌ ها بسيار قابل‌ توجه‌ است‌. همچنين‌ گرايش‌ ميکروبيولوژي‌ در کشاورزي‌ به طور بسيار وسيعي‌ در تشخيص‌ آفات‌ گياهي‌، مبارزه‌ با آفات‌ گياهي‌ و ايجاد مقاومت‌ گياهي‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. در صنايع‌ و معادن‌ نيز براي‌ استخراج‌ فلزات‌ سنگين‌ و در تصفيه‌ نفت‌ در گوگردزدايي‌ از نفت‌ مورد استفاده‌ قرار مي گيرد. در محافظت‌ از محيط‌ زيست‌، تصفيه‌ فاضلاب ‌ها و مبارزه‌ بيولوژيکي‌ با عفونت ‌ها و آلودگي‌ هاي‌ فاضلابي‌ مورد استفاده‌ قرار مي ‌گيرد و آب‌ سالم‌ و در حقيقت‌ بدون‌ آلودگي‌ تحويل‌ مي ‌دهد؛ حتي‌ در صنعت‌ نساجي‌ نيز اين‌ علم‌ به‌ ياري‌ بشر آمده‌ است‌ و اخيراً در صنعت‌ نساجي‌ از ميکروارگانيسم‌ ها براي‌ تثبيت‌ نشاسته‌ و آهار دادن‌ پارچه‌ استفاده‌ مي‌ شود.

 

 موقعيت‌ شغلي‌ در ايران ‌:

کارشناسان‌ ميکروبيولوژي‌ در پژوهشگاه‌ نفت‌ براي‌ تحقيق‌ روي‌ ميکروب‌ هاي‌ «نفت ‌خوار» يا گوگردزدايي‌، در بخش‌ صنايع‌ غذايي‌ در کارخانه ‌هاي‌ کنسروسازي‌ و کمپوت‌ سازي‌ و در صنايع‌ بهداشتي‌ مشغول‌ به‌ کار هستند. تهيه‌ لوازم‌ آزمايشگاهي‌ مورد نياز در اين‌ گرايش،‌ يکي‌ از شغل ‌هايي‌ است‌ که‌ بعضي‌ جذب‌ آن‌ مي ‌شوند. مؤسسه‌ استاندارد يا آزمايشگاه‌ هاي‌ کارخانجات‌ تهيه‌ مواد بهداشتي‌ و غذايي‌ براي‌ تشخيص‌ کيفيت‌ و سلامت‌ اين‌ مواد از نظر عدم‌ آلودگي‌ ميکروبي‌، مراکز تهيه‌ مواد دارويي‌ مانند تهيه‌ آنتي‌ بيوتيک ‌ها و بالاخره‌ کارخانجات‌ تهيه‌ اسيدها مانند اسيد بوتريک‌ و اسيد استيک‌ و حلال‌ ها مانند الکل‌ و استون‌ و مراکز تهيه‌ واکسن‌ مانند مؤسسه‌ رازي‌ و انستيتو پاستور ايران‌ نيز مي‌ توانند مراکز جذب‌ فارغ ‌التحصيلان‌ اين‌ گرايش‌ باشند.

 

 دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ ميکروبيولوژي‌:

شيمي‌ آلي‌، بيوشيمي‌، آمار زيستي‌، زيست‌ شناسي‌ سلولي‌، زيست ‌شناسي‌ مولکولي‌، ژنتيک‌، ميکروبيولوژي‌، اکولوژي‌، ويروس ‌شناسي‌، تکامل‌، زيست‌ شناسي‌ گياهي‌، زيست‌ شناسي‌ جانوري‌، فيزيولوژي‌ جانوري‌، فيزيولوژي‌ گياهي‌، بيوفيزيک‌، بيوشيمي‌، زيست‌ شناسي‌ پرتوي‌، ايمونولوژي‌، باکتري‌ شناسي‌،ميکروبيولوژي‌ محيطي‌، قارچ ‌شناسي‌، پروتوزئولوژي (بسياري‌ از درس ‌هاي‌ اين‌ گرايش‌ همراه‌ با آزمايشگاه‌ است‌).

 

توانايي‌هاي‌ لازم‌:

در گرايش ‌هاي‌ مختلف‌ زيست ‌شناسي‌ سلولي‌ و مولکولي‌ بايد علاقه‌ مند بود و صبر و پشتکار داشت‌ تا بتوان‌ طعم‌ شيرين‌ موفقيت‌ را چشيد. همچنين‌ دانشجو بايد حافظه‌ خوبي‌ داشته‌ باشد و در دروس‌ شيمي‌، رياضي‌ و فيزيک‌ قوي‌ باشد، و در نهايت‌ لازم‌ است‌ که‌ به‌ کارهاي‌ آزمايشگاهي‌ علاقه‌ مند باشد؛ براي‌ مثال،‌ يکي‌ از کارهايي‌ که‌ به‌ طور معمول‌ در آزمايشگاه‌ علوم‌ سلولي‌ و مولکولي‌ انجام‌ مي‌ گيرد، استخراج‌ RNA  از يک‌ بافت‌ است‌ که‌ حداقل‌ زمان‌ لازم‌ براي‌ اين‌ کار 5 ساعت‌ است.(پیک سنجش-1395.03.24)

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2560572 نفر   - 456119 ip   بازديد امروز : 129 نفر   - 30 ip   بازديد ديروز : 891 نفر   - 330 ip   آنلاين : 5 نفر