چهارشنبه 1 اسفند 1397

به سایت موسسه آموزشی فرزانگان خوارزمی خوش آمدید.میزبانان شما در سایت جامع اینترنتی خوارزمی:دکتر محمود شیرزاد-مهندس سعید ابراهیمی

empty    

 
 

 

مشاوره و مقاله
فيزيک

فيزيک

 

 شايد بشر اولين بار با کشف قانون حرکت، قانوني که حيات و هستي وابسته به آن است، با علم فيزيک آشنا شد؛ علمي که به ياري ‌آن چرخ‌ ها را ساخت، شکار کرد و شکارش را حمل نمود و سپس به مرور با کشف قوانين بيشتري از علم فيزيک، توانست بنياد مسائل و قوانين طبيعت را درک و با به خدمت در آوردن و استفاده از اين قوانين به تمدن قرن بيستم دست پيدا کند؛ به زبان ديگر، فيزيک‌ علم‌ زندگي‌ است‌ و مي ‌توان‌ گفت‌ که‌ جهان‌ در بزرگترين‌ مقياس‌ تا ريزترين‌ مقياس‌ در ارتباط‌ با علم‌ فيزيک‌ است؛ اما آنچه‌ در رشته‌ فيزيک‌ در حد ليسانس‌ آموزش‌ داده‌ مي‌شود عبارت‌ است‌ از فيزيک‌ دبيرستاني‌ به‌ اضافه‌ فيزيک‌ قرن‌ بيستم‌.از سوي‌ ديگر مي‌ توان‌ گفت‌ که‌ فيزيک‌ در حد ليسانس،‌ مفاهيم‌ فيزيک‌ دبيرستاني‌ را عميق ‌تر کرده‌ و طرز برخورد با مسايل‌ فيزيکي‌ را آموزش‌ مي‌دهد.

 اين‌ رشته‌ در دوره‌ کارشناسي‌ داراي پنج گرايش‌ اتمي‌ ـ مولکولي‌، هسته ‌اي‌، حالت‌ جامد، هواشناسي‌ و اخترفيزيک است‌ که‌ تعداد واحدهاي‌ تخصصي‌ هريک‌ از اين‌ گرايش ‌ها در دوره‌ کارشناسي‌ بسيار محدود است‌ و به‌ همين‌ دليل‌ گرايش‌ هاي‌ فوق‌ در اين‌ دوره،‌ تفاوت‌ محسوسي‌ با يکديگر ندارند.

 گرايش‌ اتمي‌ ـ مولکولي

 فيزيک‌ اتمي‌ به‌ بررسي‌ نقل‌ و انتقال‌ الکترون ‌هاي‌ اطراف‌ هسته‌ مي‌ پردازد و خواص‌ آن ها را مورد بررسي‌ قرار مي ‌دهد؛ يعني‌ ما در فيزيک‌ اتمي‌ کاري‌ به‌ اين‌ نداريم‌ که‌ هسته‌ از چه‌ تشکيل‌ شده‌ است‌، بلکه‌ هسته‌ براي ‌ما‌ مرکزي‌ با بار مثبت‌ است‌ و بيشتر توجه‌ ما جلب‌ الکترون‌ هاي‌ اطراف‌ هسته‌ مي ‌شود.

 درس‌ هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :

دروس‌ مشترک‌ بين‌ گرايش‌ هاي‌ مختلف‌ فيزيک‌:

 رياضي‌ عمومي، معادلات‌ ديفرانسيل‌، فيزيک‌ پايه، شيمي‌ عمومي‌، مباني‌ کامپيوتر و برنامه‌ سازي، فيزيک‌ جديد، مکانيک‌ تحليلي، ترموديناميک‌ و مکانيک‌ آماري‌، رياضي‌ فيزيک‌، الکترومغناطيس، مکانيک‌ کوانتومي، اپتيک.

دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ اتمي ‌ـ مولکولي:

 اپتيک‌ کاربردي‌، اسپکتروسکپي‌، روش‌ هاي‌ تجربي‌ در فيزيک‌ اتمي‌، کاربردهاي‌ ليزر، تکنيک‌ خلاء .

 گرايش‌ فيزيک‌ هسته ‌اي‌

 در فيزيک‌ هسته ‌اي‌، خود هسته‌، مورد مطالعه‌ قرار مي ‌گيرد؛ يعني‌ متخصصان‌ و دانشمندان‌ بررسي‌ مي‌ کنند که‌ هسته‌ از چه‌ تشکيل‌ شده‌ و چه‌ نيروهايي‌ بين‌ اجزاي‌ هسته‌ حکمفرما است‌ و در نتيجة واکنش‌ هاي‌ انجام‌ شده‌، چقدر انرژي‌ آزاد مي ‌شود؟

 دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ هسته ‌اي ‌:

فيزيک‌ هسته ‌اي، فيزيک‌ راکتور، آشکار سازها و سيستم‌ ها، اندازه ‌گيري‌ هسته‌ اي‌، شتاب‌ دهنده‌ هاي‌ ذرات‌، راديوايزوتوپ‌ و کاربرد آن‌، شيمي‌ هسته ‌اي‌، حفاظت‌ در برابر پرتوها.

 

گرايش‌ فيزيک‌ حالت‌ جامد

گرايش‌ حالت‌ جامد مربوط‌ به‌ سيستم ‌هاي‌ «بس‌ ذره ‌اي»( (Many-body Systems‌مخصوصاً جامدات‌ است‌. ابتدايي‌ ترين‌ کار در اين‌ گرايش،‌ بررسي‌ بلورهاي‌ جامدات‌ و خواص‌ اپتيکي‌، مکانيکي‌، الکتريکي‌ و صوتي‌ امواجي‌ است‌ که‌ در آن‌ منتشر مي ‌شود. اين‌ بررسي‌ به‌ پديده‌ هاي‌ مختلفي‌ مثل‌ ابررسانايي‌، نيمه‌ رسانايي‌ يا پخش‌ و انتقال‌ گرما منجر می شود.

 دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ حالت‌ جامد:

فيزيک‌ حالت‌ جامد، فيزيک‌ لايه‌ هاي‌ نازک‌، فيزيک‌ قطعات‌ نيمه ‌رسانا، ابررسانايي‌ و کاربرد آن‌، بلورشناسي‌، الکترونيک‌ ، رشد بلور و تکنولوژي‌ نيمه ‌رساناها است.

 گرايش‌ هواشناسي‌

گرايش‌ هواشناسي‌، اطلاعات‌ پايه ‌اي‌ و متنوعي‌ درباره‌ انواع‌ پديده‌ هاي‌ جوّي‌ و برخورد علمي‌ با آن ها ارايه‌ مي‌ دهد و همچنين‌ با مطالعه‌ ديناميک‌ وضعيت‌ هوا مي‌ توان‌ بررسي‌ کرد که‌ شرايط‌ هوا چگونه‌ تغيير کرده‌ و چه‌ پارامترهايي‌ براي‌ ايجاد اين‌ تغيير لازم‌ است‌.

 دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ هواشناسي‌:

هواشناسي‌ سينوپتيکي، هواشناسي‌ ديناميکي، هواشناسي‌ فيزيکي، آمار در هواشناسي‌.

 

گرايش‌ اختر فيزيک

سه‌ بخش‌ اصلي‌ اين‌ گرايش‌ را نجوم‌ رصدي‌، اخترشناسي‌ و کيهان‌ شناسي‌ تشکيل‌ مي‌ دهد.در بخش‌ نجوم‌ که‌ جنبه‌ مشاهداتي‌ دارد، پديده ‌هاي‌ مختلف‌ نجومي‌ را رصد و ثبت‌ کرده‌ و سپس‌ از آن ها عکس‌ گرفته‌ و طيف‌ آن ها را مي ‌سنجند.

در اخترشناسي‌ که‌ جنبه‌ نظري‌ دارد وضعيت‌ ستارگان‌ مورد مطالعه‌ قرار مي ‌گيرد؛ يعني‌ بررسي‌ مي ‌شود که‌ هر ستاره‌ در چه‌ مرحله ‌اي‌ قرار دارد و چه‌ اتفاقاتي‌ برايش‌ رخ‌ مي ‌دهد. کيهان‌ شناسي‌ نيز به‌ صورت‌ کلاسيک‌ به‌ چگونگي‌ ايجاد جهان‌ و تشکيل‌ ساختارهاي‌ کهکشاني‌ مانند خوشه ‌ها و ابر خوشه‌ ها مي ‌پردازد.

 

 توانايي ‌هاي‌ لازم:

برخلاف‌ رشته‌ هاي‌ مهندسي‌ که‌ با اتفاقات‌ علمي‌ سر و کار دارند، در رشته‌ هاي‌ علوم‌ پايه‌ از جمله‌ فيزيک‌ به‌ چگونگي‌ پيش‌ آمدهاي‌ علمي‌ توجه‌ مي‌ کنند و در واقع‌ به‌ دنبال‌ يافتن‌ دلايل‌ و چرايي‌ هر پديده‌ يا اتفاق‌ هستند و به‌ همين‌ دليل‌ داوطلباني‌ که‌ مستعد، باهوش‌ و کنجکاو هستند، مي ‌توانند در اين‌ رشته‌ موفق‌ شوند.

از سوي‌ ديگر، فيزيک‌ منهاي‌ رياضي،‌ يعني‌ صفر؛ به‌ همين‌ دليل،‌ دانشجويان‌ اين‌ رشته‌ بايد از نظر رياضيات‌ در سطح‌ بسيار بالايي‌ باشند.

 موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌:

اگر کسي‌ فيزيک‌ را خوب‌ خوانده‌ باشد، در سازمان‌ هاي‌ مختلف‌ کشور از قبيل‌ صداوسيما، برنامه‌ و بودجه‌، مخابرات‌ و همچنين‌ در صنايع‌ مختلف‌ مفيد واقع‌ شده‌ و موفق‌ می شود؛ چون‌ دانشجويان‌ فيزيک‌ مطالب‌ مختلفي‌ از قبيل‌ الکتريسيته‌ و مکانيک‌ مي‌ خوانند و در زمينه ‌هاي‌ مختلف‌ ديد وسيعي‌ پيدا مي‌ کنند.

همچنين‌ فارغ ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ در حد کارشناسي‌ مي ‌توانند در نيروگاه‌ هاي‌ هسته ‌اي‌، مراکز توليد قطعات‌ غيرهادي‌ و سلول‌ هاي‌ خورشيدي‌، صنايع‌ توليد و نگهداري‌ ليزر در صنعت‌، مراکز پزشکي‌ و نظامي‌ و سازمان‌ انرژي‌ اتمي‌ فعاليت‌ کنند.(پیک سنجش-1395.03.17)

 

کیفیت سایت جدید خوارزمی را چگونه ارزیابی می کنید؟
نیاز به محتوای بیشتر
متوسط
خوب

 

 

  بازديد کل : 2560605 نفر   - 456120 ip   بازديد امروز : 162 نفر   - 31 ip   بازديد ديروز : 891 نفر   - 330 ip   آنلاين : 5 نفر